Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö

ADHD

Suomen ADHD-keskuksen nettisivulla (2005) kerrottiin, että ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on kyseessä silloin, kun tarkkaavaisuus ja ylivilkkaus ovat selvästi voimakkaampia, kuin muilla samanikäisillä ja ne ovat kestäneet yli 6 kuukautta, esiintyvät vähintään kahdessa eri ympäristössä ja haittaavat toimintakykyä. Lisäksi oireet ovat alkaneet ennen seitsemän vuoden ikää, eivätkä ne selity muulla häiriöllä. Diagnoosi varmistuu, jos vähintään kuusi yhdeksästä väittämää, jotka koskevat tarkkaamattomuutta tai kuusi yhdeksästä väittämää, jotka koskevat ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, pitää paikkansa.

Diagnostiset väittämät

Tarkkaavaisuutta koskevat väittämät olivat: 1) lapsi jättää usein huomiotta yksityiskohtia tai tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muussa toiminnassa; 2) usein toistuvia vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin: 3) ei näytä useinkaan kuuntelevan suoraan puhuteltaessa; 4) jättää usein seuraamatta ohjeita, eikä saa koulu- tai työtehtäviään suoritettua, 5) usein toistuvia vaikeuksia tehtävien tai toimien järjestämisessä; 6) usein välttelee, inhoaa tai on haluton suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat pitkäkestoista henkistä ponnistelua; 7) kadottaa usein tehtävissä tai toimissa tarvittavia esineitä; 8) häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä; ja 9) unohtaa usein asioita päivittäisissä toiminnoissa.

Ylivilkkauden ja impulsiivisuuden väittämät olivat: 1) lapsi  liikuttelee usein hermostuneesti käsiä tai jalkoja tai kiemurtelee istuessaan, 2) poistuu usein paikaltaan luokassa tai muissa tilanteissa, joissa edellytetään paikallaan oloa; 3) juoksentelee tai kiipeilee usein ylettömästi sopimattomissa tilanteissa (voi rajoittua levottomuuden tunteisiin nuorilla tai aikuisilla); 4) usein toistuvia vaikeuksia leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti 5) usein erityisen puuhakas; 6) puhuu usein ylettömästi; 7) vastailee usein kysymyksiin ennen kuin ne on kokonaan esitettykään; 8) usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan; 9) keskeyttää toiset usein tai on tunkeileva toisia kohtaan.

Väittämät perustuivat amerikkalaiseen psykiatrian tautiluokitukseen (DSM-IV).

Perinnöllisyys mahdollinen

Biederman ja Faraone kumppaneineen (1990) totesivat tutkimustulostensa osoittaneen, että 28,6%:lla ylivilkkaiden lapsien vanhemmista oli ollut niinikään ylivilkkautta. Zametkin kumppaneineen (1990) kirjoitti, että ADHD oli 8 kertaa yleisempi pojilla kuin tytöillä. Victor A. McKusickin ja kumppanien OMIM-tietokannan ADHD-artikkelissa (2004) kerrottiin, että oireiston esiintyvyys oli ollut v. 1996 tehdyn arvion mukaan 5-10%:n väestössä. Geneettisiä mutaatioita oli löydetty seuraavasti: 17p11, 16p13, 6q12, 5p13, 5p15.3, 4p16.1-p ja15.3. Artikkelin kliinisessä tiivistelmässä periytymistapaa pidettiin vallitsevana.

Susan Louisa Montauk mainitsi eMedicine-artikkelissaan (2004), että ADHD-ongelmista kärsineistä henkilöistä 30-50%:lla oli ollut myös psykiatrisia oireita, kuten ahdistuneisuutta, stressiä, syömishäiriöitä, sosiaalisia fobioita, unettomuutta, Touretten oireyhtymä, psykooseja ja aineiden väärinkäyttöä. Kirjoittaja totesi, että useat tutkimukset olivat viitanneet geneettisten syiden ohella ympäristötekijöiden vaikutukseen oireiston taustalla. Hän mainitsi äidin raskauden aikaiset ongelmat, hasiksen kovan käytön nuorena ja perheriidat. Montaukin mukaan sosiaaliset taustat eivät kuitenkaan koskeneet kaikkia oireista kärsiviä.

Hoidosta

ADHD:ta on hoidettu lääkehoidolla, kognitiivisella terapialla, neuropsykologisella kuntoutuksella, coachingilla ja vertaisryhmätoiminnalla sekä ravintolisillä. Yleisimmät lääkkeet ovat olleet metyylifenidaatti ja dekstroamfetamiini (Patrick 2009). Käypä hoito -verkkosivulla (2007) todettiin, että yhdistelmähoito (käyttäytymisterapia tai monimuotoinen psykososiaalinen hoito yhdistettynä lääkitykseen) tehosi ADHD:n ydinoireisiin paremmin kuin käyttäytymishoito ilman lääkitystä ja yhtä hyvin kuin lääkehoito yksinään. Yhdistelmähoito ei kuitenkaan tuonut lisää tehoa ydinoireiden hoitoon verrattuna lääkitykseen yksinään

Yleisyys ja ennuste

Englanninkielisen Wikipedian (2011) mukaan ADHD:n yleisyys alle 19-vuotialla on ollut kansainvälisesti 3-5%:n luokkaa. Esiintyvyyden kerrottiin nousseen Britanniassa 70-luvulta lähtien (0,5/1.000) 90luvun loppuun mennessä suhdelukuun 3/1.000. USA:ssa vastaavat luvut olivat olleet 12/1.000 ja 34/1.000. Britanniassa häiriötila oli ollut pojilla 3,6 kertaa yleisempi kuin tytöillä.

Unkarilainen Bálint kumppaneineen (2008) selvitti kirjallisuuskatseuksensa perusteella, että ADHD-oireet olivat säilyneet lapsuuden jälkeen 30-50%:lla aikuisista. USA:ssa on esitetty korkeampiakin lukuja. Gentilen ja kumppanien mukaan (2006) säilyneitä oireita ovat olleet mielialahäiriöt, ahdistuneisuus, aineiden väärinkäyttö, epäsosiaalisuus, rajatilatasoinen persoonallisuushäiriö ja kehityshäiriö tai kehitysvammaisuus. Neece kumppaneineen (2011) selvitti, että tarkkaavaisuus-/ylivilkkaushäiriö oli yli kolme kertaa yleisempi kehitysvammaisilla kuin muilla lapsilla.

Alexander Crichton kuvaili henkistä rauhattomuutta kirjassaan v. 1798. Termi AHDH otettiin käyttöön amerikkalaisessa tautiluokituksessa v. 1987.

Lisätietoja:

ADHD-liitto ry
ADHD-keskus - Suomen Lastenhoitoyhdistys
ADHD:n (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön) hoito lapsilla ja nuorilla - Käypä hoito 4.11.2007
ADHD:n sairastettavuus ja hoito Saudi-Arabiassa (abstrakti)- Al-Haidar FA, Eastern Mediterranean health journal, 2003 Sep-Nov;9(5-6):988-95
Alfthan, N: Millaista ohjausta ADHD -aikuisten kuntoutuskurssille? Turun yliopisto. Aikuiskasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma 2003
Amerikkalaistutkimuksen mukaan lääkehoito on parempi kuin pelkkä psykoterapia - Wallin, M. - MBD-lehti 1/ 1999
Heikkilä, Mirja: Tutkimus ADHD -liiton elämän-/arjenhallintakurssi vaikutuksista AD/HD -oireisten aikuisten elämään - Opinnäytetyö. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Elimäki 2003
Hoitamattomasta AD/HD:sta vakavia liitännäisoireita - Wallin, M. - MBD-lehti 3/2002, 22-24
Invertin 8p-duplikaatio-deleetion geno- ja fenotyypin yhdistelmä (lyhyt seloste) - Fisch GS, Davis R, Youngblom J, Gregg J. - Behav Genet. 2011 Jan 23
MBD-oireyhtymä (DAMP)
Kannosto-Puhakka, Veera: TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi - Pro gradu -tutkielma. Erityispedagogiikan laitos. Joensuun yliopisto 2004
Kela - Suomalaiset käyttävät ADHD-lääkkeitä vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset - Kela tiedottaa 7.12.2010 Luotoniemi, A: tarkkaavaisuushäiriön ja toiminnanohjauksen kognitiivinen kuntoutus. Teoksessa T. Ahonen & T. Aro (toim.) Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena, 151–166/1999a

Michelsson, K., Saresma, U., Valkama, K. & Virtanen, P: MBD ja ADHD. Diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen. PS -kustannus. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2001
Michelson, K., Miettinen, K., Saresmaa, U., Virtanen, P: AD/HD nuorilla ja aikuisilla. Juva: PS-kustannus 2003.
Neurodevelopmentaaliset skitsofrenia-hypoteesit (lyhyt seloste) - Owen MJ, O'Donovan MC, Thapar A, Craddock N. - Br J Psychiatry. 2011 Mar;198:173-5
Oppimisvaikeuksien diagnostiikka: Mitä MBD:n jälkeen? - Ahonen, T., Aro, M., Närhi, V. ja Räsänen, P. - Psykologia 31, 316–323/1996
Poliklinikan ADHD-lapsipotilaat Pakistanissa (abstrakti) - Qureshi A, Thaver D, Journal of the Pakistan Medical Association 2003 Sep;53(9):441-3
Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat tarkkaavaisuushäiriöt ja autistiset oireet. (abstrakti) Aronson M, Hagberg B, Gillberg C; Developmental medicine and child neurology 1997 Sep;39(9):583-7
Ruokavalio saattaa selittää ADHD-oireet osalla lapsista - Uutinen, YLE 04.02.2011
Sadan peräkkäin syntyneen lapsen oppimisvaikeudet (abstrakti) - Cuvellier JC, Pandit F, Casalis S, Lemaitre MP, Cuisset JM, Platof A, Vallee L, Archives of pediatrics 2004 Mar;11(3):201-6
Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) lapsuuden epilepsiassa (lyhyt seloste) - Reilly CJ. - Res Dev Disabil. 2011 Feb 8
Tarkkaavaisuus-/ylivilkkaushäiriö kehitysvammaisilla ja muilla lapsilla (lyhyt seloste) - Neece CL, Baker BL, Blacher J, Crnic KA. - Journal of intellectual disability research 2011 Apr 14
Tarkkaavaisuushäiriö arjessa - Santanen, S. - MBD-lehti.14.1/2001
Tarkkaavaisuushäiriöisen elämisen laatua voi parantaa - Saukkola, K., Kippola, A. & Niemelä, A. - Forum-lehti 3/2002
Älykkyystestattujen koululaisten käyttäytymis- ja oppimisongelmat (abstrakti) - Ek U, Holmberg K, de Geer L, Sward C, Fernell E, Acta Paediatrica 2004 Jul;93(7):976-81; discussion 872-3
Riksförbundet Attention

An Early Description of ADHD (Inattentive Subtype): Dr Alexander Crichton and `Mental Restlessness' (1798) Child and Adolescent Mental Health, Volume 6, Number 2, May 2001 , pp. 66–73(8)
ADHD Information and Support to Help Your Child
Attention Deficit Disorder - About.com
Attention Deficit Disorder (A.D.D.), AD/HD and Learning Disorders (LD) - ONE A.D.D PLACE
ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER; ADHD - OMIM, Victor A. McKusick, John Logan Black, III, Natalie E. Krasikov
ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER, SUSCEPTIBILITY TO, 1 - OMIM, Victor A. McKusick
ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER, SUSCEPTIBILITY TO, 2 - OMIM, Victor A. McKusick
ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER, SUSCEPTIBILITY TO, 3 - OMIM, Victor A. McKusick
ATTENTION DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER, SUSCEPTIBILITY TO, 4 - OMIM, Victor A. McKusick
eMedicine - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - Susan Louisa Montauk
Attention deficit hyperactivity disorder - Wikipedia, the free encyclopedia
Support Network - ADHD
What Is ADHD? - KidsHealth ©1995-2005 The Nemours Foundation

Problems in the management of attention-deficit-hyperactivity disorder - Zametkin AJ, Ernst M, N Engl J Med. 1999 Jan 7;340(1):40-6
Family-genetic and psychosocial risk factors in DSM-III attention deficit disorder - Biederman J, Faraone SV, Keenan K, Knee D, Tsuang MT, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1990 Jul;29(4):526-33 - PubMed
Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset - Zametkin AJ, Nordahl TE, Gross M, King AC, Semple WE, Rumsey J, Hamburger S, Cohen RM, N Engl J Med. 1990 Nov 15;323(20):1361-6 - PubMed

Genetics of population isolates - Arcos-Burgos M, Muenke M, Clin Genet. 2002 Apr;61(4):233-47 - PubMed
A genomewide scan for loci involved in attention-deficit/hyperactivity disorder - Fisher SE, Francks C, McCracken JT, McGough JJ, Marlow AJ, MacPhie IL, Newbury DF, Crawford LR, Palmer CG, Woodward JA, Del'Homme M, Cantwell DP, Nelson SF, Monaco AP, Smalley SL, Am J Hum Genet. 2002 May;70(5):1183-96 - PubMed
Genetic linkage of attention-deficit/hyperactivity disorder on chromosome 16p13, in a region implicated in autism - Smalley SL, Kustanovich V, Minassian SL, Stone JL, Ogdie MN, McGough JJ, McCracken JT, MacPhie IL, Francks C, Fisher SE, Cantor RM, Monaco AP, Nelson SF, Am J Hum Genet. 2002 Oct;71(4):959-63 - PubMed

A genomewide scan for attention-deficit/hyperactivity disorder in an extended sample: suggestive linkage on 17p11 - Ogdie MN, Macphie IL, Minassian SL, Yang M, Fisher SE, Francks C, Cantor RM, McCracken JT, McGough JJ, Nelson SF, Monaco AP, Smalley SL, Am J Hum Genet. 2003 May;72(5):1268-79 - PubMed
A whole-genome scan in 164 Dutch sib pairs with attention-deficit/hyperactivity disorder: suggestive evidence for linkage on chromosomes 7p and 15q - Bakker SC, van der Meulen EM, Buitelaar JK, Sandkuijl LA, Pauls DL, Monsuur AJ, van 't Slot R, Minderaa RB, Gunning WB, Pearson PL, Sinke RJ, Am J Hum Genet. 2003 May;72(5):1251-60 - PubMed
Role of dopamine transporter genotype and maternal prenatal smoking in childhood hyperactive-impulsive, inattentive, and oppositional behaviors - Kahn RS, Khoury J, Nichols WC, Lanphear BP, J Pediatr. 2003 Jul;143(1):104-10 - PubMed

Association of the dopamine D4 receptor gene 7-repeat allele with neuropsychological test performance of children with ADHD - Langley K, Marshall L, van den Bree M, Thomas H, Owen M, O'Donovan M, Thapar A, Am J Psychiatry. 2004 Jan;161(1):133-8 - PubMed
Attention deficit hyperactivity disorder: fine mapping supports linkage to 5p13, 6q12, 16p13, and 17p11 - Ogdie MN, Fisher SE, Yang M, Ishii J, Francks C, Loo SK, Cantor RM, McCracken JT, McGough JJ, Smalley SL, Nelson SF, Am J Hum Genet. 2004 Oct;75(4):661-8 - PubMed
Attention-deficit/hyperactivity disorder in a population isolate: linkage to loci at 4q13.2, 5q33.3, 11q22, and 17p11 - Arcos-Burgos M, Castellanos FX, Pineda D, Lopera F, Palacio JD, Palacio LG, Rapoport JL, Berg K, Bailey-Wilson JE, Muenke M, Am J Hum Genet. 2004 Dec;75(6):998-1014 - PubMed

Sequence variation in the 3'-untranslated region of the dopamine transporter gene and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Feng Y, Wigg KG, Makkar R, Ickowicz A, Pathare T, Tannock R, Roberts W, Malone M, Kennedy JL, Schachar R, Barr CL - Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2005 Nov 5;139B(1):1-6 - PubMed
Catechol O-methyltransferase gene variant and birth weight predict early-onset antisocial behavior in children with attention-deficit/hyperactivity disorder - Thapar A, Langley K, Fowler T, Rice F, Turic D, Whittinger N, Aggleton J, Van den Bree M, Owen M, O'Donovan M - Arch Gen Psychiatry. 2005 Nov;62(11):1275-8 - PubMed
Heterozygosity for a protein truncation mutation of sodium channel SCN8A in a patient with cerebellar atrophy, ataxia, and mental retardation - Trudeau MM, Dalton JC, Day JW, Ranum LP, Meisler MH. - J Med Genet. 2006 Jun;43(6):527-30 - PubMed
Adult ADHD. Diagnosis, Differential Diagnosis, and Medication Management - Julie P. Gentile, Rafay Atiq and Paulette M. Gillig - Psychiatry (Edgmont). 2006 August; 3(8): 25–30 - PubMedCentral
Neuropsychological impairments in adult attention deficit hyperactivity disorder: a literature review - Bálint S, Czobor P, Mészáros A, Simon V, Bitter I. - Psychiatr Hung. 2008;23(5):324-35. - PubMed
Evolution of stimulants to treat ADHD: transdermal methylphenidate - Patrick KS, Straughn AB, Perkins JS, González M - Hum Psychopharmacol. 2009 Jan;24(1):1-17 - PubMed

Kari Viitapohja 27.2.2005, 14.2.2011, 27.4.2011

Oliko tästä artikkelista hyötyä?